شقایق

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند
کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

– حافظ

و همچنین بخوانید :   تم بیجار - قسمت سومارسال نظر