خانم و آقای کبوتر

امام صادق ع 
«لیس من بیت نبی إلا و فیه حمام لأن سفهاء الجن یعبثون بصبیان البیت فإذا کان فیه حمام عبثوا بالحمام وترکوا الناس»

در خانه همه انبیا کبوتر نگهداری می شده است ؛ زیرا سفیهان جن ، همواره با کودک خانه بازی می کنند و آنها را به خود سرگرم می کنند واگر کبوتر درآن خانه باشد، این جنیّان با کبوتران مشغول می شوند ودیگران را رها می کنند.

– (سنن النبی ،ص۱۴۲/۱۳۸از ملحقات مسکن)

و همچنین بخوانید :   18 چرخ کنار ساحلارسال نظر