تم بیجار – قسمت سوم

بعد از مرحله اول که کاشت جو در محفظه گلخانه ای هست و بخش دوم که رشد جوی سبز شده ست میرسیم به بخش سوم که آماده کردن جو برای کاشت در زمین زراعی هست.

و همچنین بخوانید :   تم بیجار - قسمت اولارسال نظر